Financiering

Particulier wonen houdt in dat de cliënt zelf betaalt voor wonen, service en dienstverlening, zoals hieronder gespecificeerd.

Huur

Huur zit-/slaapkamer met (privé) badkamer en Service (incl. wasserij, nutsvoorzieningen, onderhoud, gemeentelijke belastingen, administratie en organisatie).
Het tarief dat in rekening wordt gebracht, is samengesteld uit de verschillende niet WLZ-gefinancierde delen van ons aanbod. Tezamen vormen deze kosten het maandbedrag dat wij onze bewoners (of desgewenst familieleden) doorberekenen.

Zorg

Zorg wordt wel rechtstreeks bekostigd vanuit een geldige WLZ-indicatie van minimaal een ZZP5.
Vanuit een geldige CIZ-zorgindicatie wordt de zorginzet vergoed vanuit een VPT (Volledig Pakket Thuis) (www.ciz.nl).

De benodigde indicatie gaat uit van dagelijkse begeleiding (veelal ondersteunende begeleiding PG) in zowel individueel als groepsverband en (on-)planbare zorgverlening (Persoonlijke verzorging en Verpleging) voor meerdere uren per dag. Indien van toepassing extramurale Behandeling en Activerende Begeleiding waarop externe deskundigen ingeroepen zullen worden.
Ondersteuning bij het aanvragen van deze indicatie wordt desgevraagd door ons geboden. Afhankelijk van de geïndiceerde zorg kan een (aanvullende) bijdrage gerekend worden voor de nabijheid en oproepbaarheid van zorgverlening gedurende 24 uur en welzijnsvoorzieningen.

Indien een cliënt -voor zichzelf of partner- een tweede aangrenzende kamer wenst te huren, is dit bij beschikbaarheid van deze ruimte en tegen bijbetaling mogelijk. Ook kan men één kamer met twee personen huren.

De genoemde kosten worden vooraf transparant geoffreerd en zijn exclusief de persoonlijke ziektekostenpremie, reguliere LAGE eigen bijdrage zorg met verblijf (www.hetcak.nl) en privé-uitgaven.

Met de cliënt en diens wettelijk vertegenwoordiger zal een woon-service en een zorgovereenkomst worden opgesteld.