Privacy beleid Stichting JonkersZorg

Dit is de privacy verklaring van Stichting JonkersZorg gevestigd te Hoogwoud aan de Herenweg 105 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37136132.

U kunt contact met ons opnemen via info@jonkerszorg.nl of via telefoonnummer 0226-358895.

 

Stichting JonkersZorg doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. JonkersZorg vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bewoners, deelnemers van de dagbesteding, medewerkers, relaties en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In deze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met de persoonsgegevens. JonkersZorg houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

JonkersZorg verwerkt persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van de diensten van JonkersZorg en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Zo verwerken wij o.a.: uw naam-, adres-  en woonplaatsgegevens, uw e-mailadres en telefoonnummer.

Deze gegevens hebben wij nodig om bijvoorbeeld contact met u op te kunnen nemen. Wij verwerken uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens hebben gevraagd/ontvangen. Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens van u. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld medische gegevens/gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens hebben we nodig om u de juiste zorg en begeleiding aan te kunnen bieden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen;

–          Het aanleggen van een dossier, dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, persoonlijke gegevens en over mogelijke uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

–          Het afhandelen van uw betalingen.

Het bewaren van uw gegevens doen wij niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

U heeft het recht om in te zien hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en het recht op het corrigeren of verwijderen van uw persoonlijke gegevens.

I.v.m. uw privacy mag uw dossier alleen worden ingezien door uzelf, de medewerkers van JonkersZorg, uw behandelaars en andere hulpverleners, die bij uw behandeling betrokken zijn. Ook een curator of mentor, een vertegenwoordiger of belangenbehartiger, die hiervoor schriftelijk gemachtigd is, mag uw zorgdossier inzien. Het moet dan voor de hulpverlener wel duidelijk zijn dat deze in het belang van de patiënt handelt. Uw partner of andere familieleden mogen uw zorgdossier niet inzien, behalve als u daar toestemming voor geeft. U doet dit door hen schriftelijk te machtigen.

JonkersZorg verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een z.g. verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JonkersZorg blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van JonkersZorg plaatsvinden.

Medewerkers van JonkersZorg hebben als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.Een ieder van de medewerkers heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke, vooraf verleende, toestemming. U kunt de toestemming voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens ook altijd intrekken.

Binnen JonkersZorg wordt onder bepaalde omstandigheden gebruik gemaakt van camera toezicht, zoals vastgelegd in het ‘Cameratoezicht reglement’. Camera toezicht wordt onder andere gebruikt voor het vergroten van de veiligheid.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vindt u dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons via info@jonkerszorg.nl

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via info@jonkerszorg.nl

Wonen met zorg én een zinvolle dag

Zorgthuis

Dagbesteding

Organisatie